kraakspreekuur oost amsterdam -- iedere dinsdag 20.00-21.30 pretoriusstraat 28 -- ksuoost(A)squat.net --
woning nodig?

Daarin sta je niet alleen. In Amsterdam staan een kleine 50.000 mensen op de wachtlijst voor een goedkope huurwoning. Omdat er met een wachttijd van ruim 10 jaar rekening gehouden moet worden, nemen velen niet eens de moeite om zich in te schrijven. Reken dus maar dat er meer dan 100.000 of meer Amsterdammers op zoek naar permanente huisvesting zijn.

Op korte of langere termijn een betaalbare woning vinden valt dan ook zwaar tegen. Wat zijn je mogelijkheden ?

Een woning kopen:

De favoriete oplossing van staatswege, alleen moet je dat kunnen betalen. Reken maar met een koopprijs van anderthalf tot twee euroton. Als je dat niet op zak hebt, moet je het maar lenen. Dat houdt in dat je genoeg moet verdienen en dat je jouw salaris voor 20 jaar of meer moet verpanden. In tijden van loonmatiging en tijdelijke arbeidskontrakten valt dit zwaar tegen. De grote meerderheid van de genoemde 100.000 woningzoekenden maakt in ieder geval geen kans op een langetermijn-lening. En zij die wel een lening kunnen krijgen blijven in hun levensplanning ervan afhankelijk. Wie bij voorbeeld vanwege een ontslag de rente niet meer kan ophoesten wordt zijn huis uitgezet.

Een woning huren:

-een reguliere huurwoning...

Dat zal het dan moeten worden. Als je tien jaar op de wachtlijst staat maak je kans op een permanent en betaalbaar huurcontract volgens de woningwet. Gezien de plannen van de minister van volkshuisvegsting is de kans echter groot dat je over 10 jaar op deze manier geen huis meer kan krijgen. Immers wordt zowel de regulering van de huurprijzen als de huurbescherming zwaar bedreigd.

...maar in de tussentijd...

Zelfs als je denkt over tien jaar een woning te kunnen krijgen moet je toch in de tussentijd ergens wonen. Welcome to the twilightzone! Gezien er dus geen reguliere huurwoning ter beschikking staat, zal je een al dan niet illegale tussenoplossing voor lief moeten nemen tot je aan de beurt bent.

...een tijdelijk huurcontract...

Er zouden geen regels zonder uitzondering bestaan. Terwijl de woningwet huurder ijzersterke rechten toekend, maakt een de leegstandswet verhuur van woningen in afwachting van sloop of renovatie mogelijk zonder deze rechten te waarborgen. Met andere woorden, je kan dezelfde woning voor dezelfde prijs huren zonder enig recht op onderhoud, huurbescherming of vervangende woonruimte. Maar je raad het al, ook daarvoor zijn er tegenwordig lange wachtlijsten.

...onderhuur...

Gezien het tekort aan woningen geven mensen niet zo snel hun huurcontract op, ook hebben ze allang een andere woning gevonden. Als je in kranten of bij een woningbemiddelaar kijkt , krijg je vaak een woning aangeboden waar je je niet mag inschrijven en en vaak de rekening op de naam van de 'verhuurder' moeten blijven staan. Vaak is de huur onzettend hoog en komt er een flinke borg bij. Het onderverhuren van gehele woningen is bovendien verboden. Als de echte huiseigenaar, vaak een woningbouwvereniging er achter komt wordt je het huis uitgezet.

...als kraakwacht...

Als je denkt met het bovenstaande de onderste trapje te hebben bereikt vergis je je. Omdat er grote tekorten op de woningmarkt zijn gebruiken sommige huiseigenaren hun panden als spekulatieobjekt. Zulke panden hebben de hoogste waarde als ze op ieder moment leeg ter beschikking staan. Zodra een woning regulier verhuurd is, kan daarvan geen sprake zijn. Vaak komen deze huizen niet in aanmerking voor een vergunning tot tijdelijke verhuur omdat de eigenaars geen duidelijke plannen hebben.

Om te voorkomen dat deze opzet duidelijk zichtbaar word en gemeente of huisvestigingsactivisten hun tegenwerken laten spekulanten hun huizen door kraakwachten bewaken. Kraakwachten hebben geen enkel recht op bescherming van hun huisvrede of andere woonrechten, het hele gebeuren is nergens in de wet vastgelegd. Vaak bevatten de overeenkomsten met spekulanten dan ook absurde regels zoals niet roken, geen logees of gasten, geen huisdieren, geen vakantie maar wel degelijk toegang voor de huiseigenaar op ieder moment. Uiteraard kan een kraakwacht vrijwel zonder vooraankondiging het huis worden uitgezet.

Tijdelijke huur en anti-kraak bevoordelen bovendien juist degenen die voor de tekorten verantwoordelijk zijn.

Kan je je in de bovenstaande 'oplossingen' niet vinden ? Vindt je het onredelijk dat er kennelijk met jouw grondrecht op veilig onderdak geen rekening gehouden wordt? Ben je boos omdat spekulanten van de woningnood profiteren en de overheid maar doet alsof haar neus bloedt ?

Ga dan kraken!

Omdat kennelijk niemand iets gaat doen om de woningnood aan te pakken (behalve mooie intentieverklaringen dan) kan je beter zelf iets ondernemen. Overwegende dat er ondanks 100.000 woningzoekenden nog steeds huizen leegstaan, om wat voor reden dan ook, kan je gewoon ook zonder toestemming van de eigenaar daar gaan wonen.

Kraken is een politieke daad

Voor je (samen met anderen) een leegstaand huis zelfstandig weer in gebruik neemt kan je beter over een aantaal dingen duidelijkheid krijgen: Als je kraakt doe je dat tegen de wil en vaak ook de baten van de eigenaar in. Sterker nog, je ontneemt hem of haar het beschikkingsrecht over zijn of haar eigendom. Dit gaat alleen maar lukken als je voor jezelf duidelijk hebt dat het recht op wonen veel belangrijker is dan het recht op eigendom.

Ondanks het feit dat in Nederland kraken niet verboden is kan je er mee rekening houden dat de staatsmacht kraken als eigenrichting beschouwt en principieel de kant van de 'gedupeerde' eigenaar gaat kiezen. Weliswaar is wonen ook volgens de grondwet een recht, toch blijkt in de praktijk dat je dit recht niet zonder een confrontatie met de overheid kan afdwingen. Dit gaat alleen maar lukken als je rechtvaardigheidgevoel veel sterker is dan je ontzag voor de overheid.

Maar geen paniek: ook al is er bijna altijd een confrontatie met de staat en de economische machthebbers, deze blijft toch meestal geweldvrij.

Kraken is een collectieve daad

Uiteraard staa je er niet alleen voor. Voor mensen die actief voor het recht op wonen optreden is onderlinge hulp vanzelfsprekend. Gezien de reden om te kraken, namelijk het maatschappelijke probleem woningnood, treden krakers in het algemeen dan ook als een soort bond naar buiten. Bij de voorbereiding van een kraakactie, bij de kraakactie zelf en bij het behouden en onderhouden van een kraakpand is er altijd advies een steun van andere krakers: vanuit de kraakgroep in de buurt, in de stad, landelijk en als het moet ook internationaal!

De kraakbeweging heeft geen formele structuren, je hoeft nergens lid van te worden en er zijn geen leiders, vertegenwordigers of stem-partijen. Andere krakers gaan je steunen naar mate zij van je inbreng en betrouwbaarheid overtuigd raken. Omdat krakers van dit netwerk afhankelijk zijn, is betrouwbaarheid heel belangrijk. Wie uit overtuiging zijn of haar best doet en dat goed weet te communiceren kan altijd op zijn of haar medestrijders rekenen.

Het initiatief ligt bij je zelf.

Als je wilt kraken moet je het karretje zelf trekken. Mensen gaan je graag en bijna onvoorwaardelijk ter zijde staan, maar het initiatief moet je zelf nemen en de uiteindelijke keuzes moet je zelf maken. In de praktijk houdt dat in dat je zelf een leegstaand huis moet weten te vinden, zelf moet uitzoeken waarom en hoe lang het leegstaat, zelf je woongroep moet samen stellen en zelf uiteindelijk daar moet wonen. Uiteraard kan je op praktische hulp rekenen zolang jezelf een duidelijk plan maakt en de uitvoering daarvan coordineert.

Als deze aanpak je geschikt lijkt om zelf iets aan je eigen woningnood en aan de woningnood in het algemeen te doen, neem dan contact op met de kraakgroep in de buurt waar je wil wonen. dit kan het makkelijks bij een kraakspreekuur: /p>

[spreekuren amsterdam]

KSU West

iedere maandag 20.00-21.00 uur
De Wittenstraat 100
frederik hendrickstraat 111
ksuwest(a)squat.net
https://squat.net/ksuwest

KSU Centrum

iedere donderdag 20.00-21.30 uur
Damrak 16

KSU Pijp/Zuid

iedere maandag 19.00-20.30 uur
"de Mollie" van Ostadestraat 55 hs
molli(a)squat.net
https//www.molli.nl

KSU Oost

iedere dinsdag 20.00-21.00 uur
pretoriusstraat 28
ksuoost(a)squat.net
https://squat.net/ksuoost

Lees ook alvast eens de kraakhandleiding op http://squat.net/kraakhandleiding